วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ


รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

สี่เหลียมจัตุรัส

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ


สามเหลียมมุมฉาก

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาตราส่วน

การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 2 เมตร

หน่วยกิต

หน่วยกิต  หมายถึง  หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น
1 หน่วยกิตเท่ากับชั่วโมงเรียน  40 ชั่วโมงในหนึ่งภาคเรียนหรือสัปดาห์ละสองคาบ
2 หน่วยกิตเท่ากับชั่วโมงเรียน  80  ชั่วโมงในหนึ่งภาคเรียนหรือสัปดาห์ละสี่คาบ

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิคและตัวเลขไทย


Mind Map

p